MAKALELER

İşveren işçisinin özel hayatına, haberleşme hürriyetine saygı göstermekle yükümlüdür.

İşverenin, işçilerinin özel haberleşmelerini denetlemesi, onları işyerinde izlemesi hukuka aykırıdır.

İşveren, gerek anayasamıza gerekse uluslararası hukuka göre, işçisinin her türlü verisini hukuksal bir dayanağı olmaksızın paylaşamaz. Bu veri kendisinin sorumluluğundadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 17.03.2008 tarih ve  2007/27583 Esas ve  2008/5294 Karar sayılı kararında işyerinde “özel amaçlar dahilinde internet kullanımı ve sonuçları” hususunda şu  ifadelere yer vermiştir:

“İşverenin açıkça veya örtülü izni olmaksızın işyerinde internetin özel amaçlı olarak kullanımı yasaktır. Bir başka anlatımla, örtülü veya iş sözleşmesi ile açıkça internetin özel olarak kullanabileceğine dair izin yoksa işçi işyerinde özel amaçlı olarak internet kullanamaz. Ancak bu yasak istisnaen acil durumlarda ve işine ilişkin sebeplerden dolayı meşru bir şekilde delinebilir.»

İşveren, işyerinde iş akdi doğrultusunda çalıştırdığı, işçilerinin iş zamanlarında gerçekleştirdikleri İnternette ziyaret edilen siteleri ve diğer elektronik haberleşme faaliyetlerini, işyerinin ve işverenin ekonomik geleceği açısından inceleme yetkisine üstün yarar açısından sahiptir.

 

Gerçekte işveren işçisinin özel hayatına, haberleşme hürriyetine saygı göstermekle yükümlüdür. İşverenin işçilerinin özel haberleşmelerini denetlemesi, onları işyerinde izlemesi hukuka aykırıdır. Ancak, yukarıda anılan işverenin, ekonomik geleceği, işyerinde yaşanması muhtemel hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler, söz konusu izlemeyi hukuka uygun hale getirmektedir.

İşçi ancak, hukuka uygunluk halinin olmadığı durumlarda, TMK. m. 25 ve BK. m. 49 (TBK. 58/I)’da anılan yetkileri işçi işverenine karşı kullanabilir. 

Özetle; çalışanlar, işveren kaynaklarını kullanarak özel iletişim ve yararlanma sağlayamayacağı için kişisel haklarının bir ihlali söz konusu değildir.

Ancak; örneğin çalışanların şahıslarına ait e-postalarını kullanmaları da bir işletme açısından tehlike arz eder. Dolayısı ile izlenmelidir